การศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริมและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกันจัดงานสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549

  
     พันเอกวีระพันธ์ สมัครการ ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม และศูนย์ส่งเสริมงานศิลปาชีพเป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กำหนดการจัดงานสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549 ภายใต้สโลแกน “อย่าทำให้แผ่นดินกลายเป็นทะเลทราย” ในระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2549 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งร่วมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับกิจกรรมภายในงานสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ อาทิเช่น การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 60 ปี และด้านสิ่งแวดล้อม จุดศึกษาดูนก บูธแสดงสินค้า OTOP และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ สำหรับสโลแกนในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549 “เพิ่มความชุ่มชื้น คืนสู่ธรรมชาติ” ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากแหล่งน้ำทั่วโลกอยู่ในภาวะเสื่อมโทรม ทั้งในด้านคุณภาพ ปริมาณ และความอุดมสมบูรณ์ การที่โลกร้อนขึ้นเกิดความแห้งแล้ง ซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ****************************
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ-นงนภา สวท.เชียงใหม่/