องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดชลบุรี

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารศึกษาดูงานพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองท่องเที่ยวกลางเดือนนี้
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2554 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะนำคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น กฎระเบียบต่างๆ การบริหารจัดการสมัยใหม่ ไปศึกษาดูงาน โดยได้เลือกพื้นที่ตัวอย่างจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อเป็นกรณีศึกษา พัฒนาศักยภาพทักษะความรู้ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พร้อมที่จะรองรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ประชาชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเบื้องต้น ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นที่ตนเองที่รับผิดชอบดูแล รวมทั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนา ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดการท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพรองรับภารกิจในอนาคต
สำหรับการเดินทางของคณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะจะเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช หลังจากนั้นจะเดินทางไปจังหวัดชลบุรี มีกำหนดการที่น่าสนใจ เช่น การบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทเมืองพัฒนากับการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา การบรรยายเรือง กระบวนการปรับเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การระดมความคิดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยว แนวทางการป้องกันแก้ไขภัยพิบัติ ภัยแล้งและอุทกภัย การอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและปัญหาและแนวทางการแก้ไขผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ เป็นต้น
 
2 มีนาคม 2554 , 16:25 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่