เชียงใหม่ประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
พระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ในการประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาข บูชา ประจำปี 2554 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ณ วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเรื่อง ความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติของสิทธัตถราชกุมาร เป็นวันคล้ายวันตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ซึ่งนอกจากเป็นวัสสำคัญของชาวพุทธแล้ว องค์การสหประขาชาติได้ยอมรับและถือเป็นวันสำคัญของโลก
ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาวัน เวลา และสถานที่จัดงาน ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่าง 12-17 พฤษภาคม 2554 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การแสดงปาฐกถา การมอบรางวัลแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ผ่านสื่อทุกรูปแบบ รวมทั้งการถ่ายทอดสดทั้งทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้น ยังได้กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนและหน่วยงาน งดเว้นการฆ่าสัตว์และอบายมุขทั้งปวง สถานบริการและสถานบันเทิงหยุดกิจการในวันวิสาขบูชา 1 วัน ทั้งนี้ ในการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2554 ได้ยึดหลัก 3 ประการคือ ละเว้นการทำความชั่วทุกอย่าง มุ่งทำแต่ความดี และทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์
ในขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้รับรู้การจัดงาน ครั้งนี้อย่างกว้างขวาง ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้เข้มข้น โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดแถลงข่าวการจัดงานในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของจังหวัด รวมทั้งประสานงานกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์งานผ่านรายการ มองเมืองเหนือ ช่วงก่อนถึงวันงานประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2554 จะทำให้เข้าถึงประชาขนกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
 
4 มีนาคม 2554 , 01:08 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่