จังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรม อปพร.รุ่นที่ 23 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของปี 2554 เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดการอบรม อปพร.รุ่นที่ 23 ซึ่งเป็นรุ่นแรกของปี 2554 เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ป้องกันอุบัติภัยช่วยสงกรานต์ และเป็นแกนหลักรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม อปพร.รุ่นที่ 23 หรือรุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 1-4 มีนาคม 2554 พร้อมชมการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากที่สูงโดยผู้เข้ารับการอบรม ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง หมอกควัน และไฟป่า และเพื่อกระจายความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนในช่วงวิกฤติได้ทันท่วงที โดยเฉพาะการป้องกันและบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ภัยแล้ง และอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งเป็นแกนหลักในการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % ในปี 2554 ตามประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่และนโยบายของรัฐบาล
กิจกรรมสำคัญในการฝึกอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตามหลักสูตรของศูนย์ อปพร.กลาง รวมทั้งการฝึกระเบียบวินัยที่สมาชิก อปพร.พึงจะมี โดยมีวิทยากรจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สำนักงานกิจการโทรคมนาคมเขต 9 เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ กรมทหารราบที่ 7 สถานีวัดความสั่นสะเทือน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ คณะครูจากกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยสมาชิกจากศูนย์ อปพร.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล 11 แห่ง และ ศูนย์ อปพร.จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 141 คน
 
6 มีนาคม 2554 , 00:34 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่