จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเนื่องในวันสตรีสากล เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานเนื่องในวันสตรีสากล เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญในการช่วยกันคุ้มครองดูแลแรงงานสตรี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2554 ภายใต้หัวข้อ แรงงานสตรียุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ คุ้มภูคำเรสซิเดนซ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีนางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน โดยมีตัวแทนสตรีและตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมตระหนักถึงความสำคัญและเข้ามามีบทบาทในการช่วยกันปกป้องคุ้มครองดูแลแรงงานสตรีให้ได้รับความคุ้มครองสิทธิจากการทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งการทำงานและการดูแลครอบครัว ปีนี้การจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวคิดในการให้กำลังใจแก่แรงงานสตรี ซึ่งเป็นหัวใจของครอบครัวให้มีหลักในการประคองจิตอย่างเข้มแข็ง มั่นคงและมีความสุขด้วยหลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตและการดูแลครอบครัว
ในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีทำงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคัดเลือกจากสตรีทำงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 2 สาขา คือสตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและสตรีเครือข่ายคุ้มครองแรงงานดีเด่นรวมจำนวน 6 คน การอภิปรายเรื่อง แรงงานสตรียุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรยายหัวข้อการดูแลและเฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัยสำหรับสตรี นิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรฝึกอาชีพระยะสั้น การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และอื่น ๆอีกมากมาย
 
7 มีนาคม 2554 , 18:43 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่