ตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 12

  
    ตัวแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 12 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณากรอบยุทธศาสตร์หลักด้านการสื่อสารในกลุ่มอาเซียน
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 12 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยประเทศไทย โดยกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายไทย คณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN Committee on Culture and Information :ASEAN-COCI) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 12(12th Meeting of the ASEAN-COCI Sub-Committee on Information) ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ โดยมีผู้แทนจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า และไทย ประมาณ 50 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อประเมินผลและติดตามการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา และพิจารณาแนวคิดโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เสนอต่อคณะกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีการพูดถึงการวางยุทธศาสตร์หลักของการสื่อสารของกลุ่มอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 แนวทางในการประชาสัมพันธ์ในประเทศกลุ่มสมาชิก เพื่อเตรียมประชาชนเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งจะต้องเท่าทันเทคโนโลยี
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้านวัฒนธรรมและสนเทศ เน้นปกป้องคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม การรักษาประเพณีด้านการดำรงชีวิต การส่งเสริมการศึกษา จิตสำนึก และการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยจะได้รับงบประมาณปีละเท่าๆ กัน เพื่อไปจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อและโครงการต่างๆ เช่น สปอต สารคดี โครงการค่ายเยาวชน รายการวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ชื่นชมทัศนียภาพอันงดงาม และสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีของเชียงใหม่
 
30 พฤษภาคม 2554 , 12:40 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท สวท.เชียงใหม่