อบรมเครือข่ายอาสาสมัคร พร้อมมอบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยแก่ประชาชน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

  
    อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานปิดการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย พร้อมมอบเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัย 21 ชุด แก่ประชาชนพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” พร้อมมอบเครื่องวัดประมาณน้ำฝน 21 ชุด และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน 21 เครื่อง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ทั้ง 3 ตำบล จำนวน 21 หมู่บ้าน ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่
การฝึกอบรมครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินงานตามแผนงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา ตามงบพัฒนาจังหวัดสำหรับปีงบประมาณ 2554 จำนวน 2 โครงการคือ โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 23-24 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ่มหลวง จำนวน 50 คน รุ่นที่ 2 ระหว่าง 25-26 พฤษภาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด จำนวน 50 คน กับโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” จำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา ทั้ง 3 ตำบล จำนวน 150 คน
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ก็จะมีภัยพิบัติเรื่องน้ำบ่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง หรือดินโคลนถล่ม ซึ่งภัยเหล่านี้ประชาชนสามารถป้องกันหรือลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยต้องติดตามข่าวสาร ศึกษาและรับฟังข้อมูลจากผู้นำในพื้นที่และอาสาสมัคร พร้อมปฏิบัติตามการแจ้งเตือนจากผู้เกี่ยวข้อง
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวด้วยว่า ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยประจำจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเตือนภัย ติดตามช่วยเหลือทั้งระหว่างเกิดภัยและหลังเกิดภัยพิบัติ ซึ่งในเบื้องต้น ทุกจังหวัดก็สามารถใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชน 50 ล้านบาท ภายใต้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้ว
 
30 พฤษภาคม 2554 , 23:16 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่