มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ พื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดอบรมกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ สำหรับผู้สนใจในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่างๆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรสา ปานขาว ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานเปิดการอบรมตามตามยุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดการอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์” ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการพัฒนาทักษะการคิดกลยุทธ์การรณรงค์ สำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารหรือการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ เพื่อเผยแพร่และพัฒนาทักษะการเขียนโครงการการสื่อสารการรณรงค์ เพื่อให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เข้ารับเข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป 40 คน โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ แนวคิดการสื่อสารการรณรงค์ การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการรณรงค์ การออกแบบสารเพื่อการสื่อสารการรณรงค์ การใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการณรงค์ การเขียนและนำเสนอโครงการการสื่อสารการรณรงค์ และการประเมินผลการสื่อสารการรณรงค์
ทั้งนี้ จากการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอดีตที่ผ่านมา มักเป็นการสื่อสารที่ใช้สื่อและกิจกรรมแยกกัน ขาดการคิดประเด็นการสื่อสารที่โดดเด่นและชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงการใช้สื่อแบบผสมผสาน และขาดการกำหนดและเชื่อมโยงประเด็นสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดรวมถึงขาดการขับเคลื่อนแบบองคาพยพ ซึ่งอาจเนื่องมาจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารการรณรงค์
การจัดทำแผนการสื่อสารในลักษณะของการสื่อสารการรณรงค์ เป็นการใช้แนวความคิดเดียวและมีการใช้สื่อแบบผสมผสานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารการรณรงค์สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในหลากหลายสถานการณ์และรูปแบบ เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด การสื่อสารสุขภาพ การสื่อสารทางการเมือง การสื่อสารการศึกษา การสื่อสารการกีฬา การสื่อสารวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจมีทักษะและประสบการณ์อย่างแท้จริง จึงจะสามารถจัดการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
30 พฤษภาคม 2554 , 23:28 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่