กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แถลงผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภายใต้ 10 กิจกรรม เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในระยะยาว
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงผลการดำเนินโครงการเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ “Creative Lanna” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของภาครัฐเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยการนำเอาภูมิปัญญาไทยทั้งด้านศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมที่สั่งสมมานาน ความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ที่เอื้อให้ดินแดนล้านนามีการสร้างสรรค์องค์ความรู้และภูมิปัญญามากมาย มาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากการดำเนินงานดังกล่าวตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมานับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ภายใต้ 10 กิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านความรู้ การสร้างสรรค์ การลงทุน การแลกเปลี่ยนซื้อขาย ตลอดจนการท่องเที่ยว เป็นการสร้างกลไกก้าวสู่ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ จนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศได้ในอนาคต
สำหรับกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์ (Creative Lanna) ดำเนินการโดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับหอการค้าทั้ง 4 จังหวัด สำนักงานพาณิชย์ทั้ง 4 จังหวัด และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบ มีแผนการดำเนินงานระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ จนถึงกันยายน 2554 นี้
 
2 มิถุนายน 2554 , 10:56 น. , อ่าน 1255  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่