เปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณรในพระราชูปถัมภ์

  
     เปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุ สามเณรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ วิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร(พระอารามหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้สืบเนื่องจากอดีตที่ผ่านมา พระภิกษุ สามเณร ในชนบทที่อาพาธ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรวมกับผู้ป่วยทั่วไป ไม่มีความสะดวก เหมาะสม โครงการดังกล่าวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เผยแพร่พระเกียรติคุณ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อให้พระถวายการรักษาพระภิกษุสามเณร และทราบปัจจัยเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเจ็บป่วยในอนาคตสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกพระพุทธศาสนา
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยบริการตรวจคัดกรองและบำบัดรักษาสุขภาพอนามัยแก่พระภิกษุสามเณร การให้ความรู้ด้านสุขภาพพระภิกษุสามเณรในเชียงใหม่จำนวน 12,189 รูป ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
 
2 มิถุนายน 2554 , 17:27 น. , อ่าน 1268  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่