สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง
นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นอาคารมาตรฐานตามแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ชั้น ชั้นบนมี 6 ห้องเรียน ชั้นล่างเป็นโถงโล่ง ใช้เป็นประกอบกิจกรรมอเนกประสงค์ทั้งสำหรับนักเรียน และสำหรับองค์กรหรือชุมชนในพื้นที่ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งภาคีภาคประชาชน กว่า 2,400,000 บาท
ทางด้านนายสรรเพชร มหายศนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อาคารดังกล่าวสร้างถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา จึงตั้งชื่ออาคารนี้ว่า อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ซึ่งอาคารหลังใหม่นี้แล้วจะสามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างเพียงพอ แต่ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอน รวมทั้งบริการชุมชนในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างนอกจากได้รับการจัดสรรจากหน่วยเหนือแล้ว ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรท้องถิ่น และภาคเอกชนร่วมบริจาคสมทบอีกส่วนหนึ่ง นับเป็นการสนับสนุนและเป็นส่วนร่วมทางการศึกษาจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
 
3 มิถุนายน 2554 , 09:58 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่