มช.มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 67 ของเอเชีย

  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประกาศให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 3 ของประเทศ และอันดับที่ 67 ของเอเชีย จากการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2011
ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประกาศผลการจัดอันดับ QS Asian University Rankings 2011 ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 100 อันดับแรก ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยของประเทศไทยติดอันดับใน 100 อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 34 มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 47 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 3 ของประเทศไทย และอันดับที่ 67 ของเอเชีย ซึ่งการจัดอันดับของ QS Asian University Rankings 2011 ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่มีอันดับที่ดีขึ้นกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา โดยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 79 ของเอเชีย เมื่อปี 2553 และอันดับที่ 81 เมื่อปี 2552
การจัดอันดับ QS Asian Universities Ranking 2011 ได้แบ่งสาขาต่างๆ ออกเป็น 5 สาขา ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีครบทั้ง 5 สาขา ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 70 ลำดับแรกของภูมิภาคเอเชีย คือ อันดับที่ 47 ในสาขา Arts & Humanities (ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์) อันดับที่ 50 ในสาขา Life Sciences & Medicine (วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์) อันดับที่ 54 ในสาขา Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) อันดับที่ 57 ในสาขา Social Sciences and Management (สังคมศาสตร์และการบริหารจัดการ) และอันดับที่ 67 ในสาขา Engineering & Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ซึ่งเกณฑ์ค่าน้ำหนักในการพิจารณาจะให้คะแนนจาก 4 หลักเกณฑ์ คือ คุณภาพงานวิจัย คุณภาพการสอน คุณภาพบัณฑิตที่ได้งาน และความเป็นนานาชาติ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงมุ่งมั่นต่อไป ให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพ ที่เป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ ออกไปรับใช้สังคม ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน และพร้อมก้าวสู่ความเป็น World Class University ต่อไป ผู้สนใจดูรายละเอียดการให้คะแนนได้ที่เว็บไซต์ http://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings
 
6 มิถุนายน 2554 , 00:40 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่