เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2554

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2554 พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนาคลองแม่ข่า
นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2554 ณ บริเวณชุมชนศรีมงคล ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการ เจเจ มาร์เก็ต และประชาชนชาวชุมชนศรีมงคล จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหญ้าชุมชนศรีมงคล ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูคลองแม่ข่า โดยใช้หลักการเพิ่มน้ำดี บำบัดน้ำเสีย และหยุดน้ำเสีย ด้วยการขุดลอกและผันน้ำเข้ามาเพื่อเพิ่มน้ำดี จัดทำฝายและบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสีย และหยุดน้ำเสียด้วยการตรวจสอบท่อน้ำทิ้งจากบ้านเรือนประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนลดการระบายน้ำเสียลงคลอง นอกจากนั้น กิจกรรมครั้งนี้ยังมีการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณริมคลองแม่ข่า และจัดขบวนจักรยานรณรงค์รักสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนักแก่ประชาชนทั่วไป
สำหรับคลองแม่ข่าหรือเดิมคือแม่น้ำแม่ข่า เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำปิงที่ให้ความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกหล่อเลี้ยงชุมชนขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อ 100 ปีก่อนเป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ประชาชนในยุคนั้นจึงมีการตั้งบ้านเรือนเป็นชุมชนอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำจำนวนมาก แต่ปัจจุบันจากการเจริญเติบโตทางวัตถุและการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งในพื้นที่และต่างถิ่นอพยพเข้ามา ทั้งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ร้านค้า และโรงงานได้ปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง แม่น้ำแม่ข่าจึงกลายกสภาพเป็นคลองแม่ข่าและกลายเป็นแหล่งรองรับของเสียจากแหล่งดังกล่าว ทำให้สภาพน้ำเป็นน้ำเน่าเสียจนสัตว์น้ำไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ อีกทั้งประชาชนไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อการเกษตร หรือเพื่อการใดได้ นอกจากนั้น บางพื้นที่ยังส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ซึ่งนับเป็นปัญหาที่ขณะนี้ยังไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือให้พ้นจากสภาพน้ำเน่าเสียได้ เทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ดำเนินโครงการฟื้นฟูคลองแม่ข่าดังกล่าว ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่สามารถให้ความร่วมมือได้โดยการลดการระบายของเสียลงสู่คลองแม่ข่าอย่างจริงจัง เพื่อช่วยคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าตามความต้องการของทุกคน
 
6 มิถุนายน 2554 , 00:42 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่