สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย พม่า

  
     สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย-พม่า ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสภาธุรกิจไทย พม่า และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพื่อนบ้านไทย-พม่า ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายธนิต โสรัตน์ รองประธานและเลขาธิการสภาธุรกิจไทย พม่า ร่วมสัมมาดังกล่าว เพื่อศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ในมุมมองของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการศึกษาความพร้อม ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนของประเทศไทย เพื่อนำข้อสรุปที่ได้มากำหนดกรอบแนวทางในการทำร่างความคิดเห็นและข้อเสนอในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ประเทศพม่ามีชายแดนติดกับประเทศไทยระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด มีความสัมพันธ์อันดี มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน และมีปฏิสัมพันธ์ฉันท์มิตร มีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศกว่า 130,000 ล้านบาทในปี 2553 พม่ายังมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีประชากร 58 ล้านคน ขณะที่ทั้งพม่าและไทยกำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ไทยจึงต้องให้ความสำคัญกับพม่าในฐานะหุ้นส่วนเศรษฐกิจ
ขณะที่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เชียงใหม่มีชายแดนติดกับพม่ากว่า 200 กิโลเมตร มีมูลค่าการค้าขายแนวชายแดนปีละจำนวนมาก เชียงใหม่มีจุดผ่อนปรนชายแดนสองแห่งคือที่กิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาวและที่บ้านหลักแต่ง อำเภอเวียงแหง อย่างไรก็ตามแม้จะมุ่งหวังด้านเศรษฐกิจ ก็ต้องมองปัญหาความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดจากชนกลุ่มน้อย ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วย
 
7 มิถุนายน 2554 , 09:15 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่