กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเรื่อง การพัฒนาเมืองในทศวรรษหน้า กรณีเมืองในเขตภัยพิบัติภาคเหนือ

  
    กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมเรื่อง การพัฒนาเมืองในทศวรรษหน้า กรณีเมืองในเขตภัยพิบัติภาคเหนือ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเรื่อง การพัฒนาเมืองในทศวรรษหน้า กรณีเมืองในเขตภัยพิบัติภาคเหนือ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง ร่วมกับคณะทำงาน Agenda ที่ 13 กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดโครงการดังกล่าว มีตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงกับการเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ สร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองในเขตภัยพิบัติน้ำท่วม ดินถล่มและแผ่นดินไหว ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเมืองในเขตภัยพิบัติ ทั้งนี้ภัยพิบัติธรรมชาติอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อมวลมนุษยชาติ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและมีความถี่ในการเกิดเพิ่มขึ้น ส่งผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล โดยจะต้องเตรียมพร้อมทรัพยากรการทำงาน ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ เครื่องมือการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รูปแบบการทำงานที่ต้องประสานกับภาคส่วนอื่นเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิผลสูงสุด
สำหรับความเสี่ยงต่อการเกิดภัยมีในทุกภาคของประเทศ ภาคเหนือมีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่ม ระบบนิเวศน์ถูกทำลาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงรายและเชียงใหม่ มีวันที่อากาศหนาวเย็นเกิน 60 วันต่อปี ชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะ การตั้งถิ่นฐานและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถูกทำลาย โดยเฉพาะชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรปราการ รวมทั้งแนวชายฝั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต ตราดและจันทบุรี ภาคใต้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดในจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่ และภาวะเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง สตูล ยะลาและปัตตานี
 
7 มิถุนายน 2554 , 09:16 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่