พระราชสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศเป็นพระราชาคณะชั้นเทพ มีพระราชทินนามที่ พระเทพวรสิทธาจารย์ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีถวายการต้อนรับแสดงมุทิตาจิต

  
     ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้ทรงพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ 69 องค์ทั่วประเทศ ในการนี้ พระราชสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ มีพระราชทินนามที่ พระเทพวรสิทธาจารย์ โดยศรัทธาประชาชน ข้าราชการ องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษาและศรัทธาประชาชนได้ประกอบพิธีต้อนรับ แสดงมุทิตาสักการะถวาย โดยพระเทพวรสิทธาจารย์พร้อมคณะอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศมาถึงสนามบินเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้มีขบวนต้อนรับไปยังวัดโลกโมฬี พระเทพวรสิทธาจารย์สักการะมหาธาตุ พระพุทธปฏิมาประธาน หลังจากนั้นขบวนได้เคลื่อนไปยังวัดอินทขิล สะดือเมือง อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประกอบพิธีเข้าเมือง นำขบวนต้อนรับมาจากประตูช้างเผือกมายังวัดอินทขิล พระเทพวรสิทธาจารย์กราบสักการะพระเจ้าอุ่นเมืองหรือหลวงพ่อขาว หลังจากนั้นเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีทักษิณานุปทานถวายแด่บูรพมหากษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่ หลังจากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีถวายการต้อนรับ หลังจากนั้นพระเทพวรสิทธาจารย์ และคณะอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศ ออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยมีคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ คณะศรัทธาประชาชน จัดขบวนต้อนรับที่ทางขึ้นบันไดนาค ซึ่งนายอุดรพันธุ์ จันทรวิโรจน์ ประธานมูลนิธิไหว้สาป๋าระมีวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นประธานประกอบพิธีถวายการต้อนรับ สำหรับประวัติพระเทพวรสิทธาจารย์ เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2492 ณ บ้านเจ็ดยอด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ บรรพชาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2512 สำเร็จเปรียญธรรม 7 ประโยค เมื่อปี 2548 ได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตมศักดิ์ สาขาวัฒนธรรมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ พระราชวรสิทธาจารย์เป็นผู้จัดตั้งกองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองเชียงใหม่ ริเริ่มและส่งเสริมให้จัดตั้ง "สมาคมบัณฑิตพุทธศาสน์" ขึ้น อันเป็นสมาคมสำหรับบัณฑิตผู้ที่เคยบวชเรียนมาก่อน เพื่อรวบรวมเหล่าผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาให้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา และด้านการศึกษา และเป็นผู้ส่งเสริมและให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และเป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันสามเณรขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย อีกทั้งจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนานานาชาติ เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวต่างชาติ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาพระพุทธศาสนา และฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน อีกทั้งเป็นผู้อนุรักษ์ประเพณีล้านนาโบราณให้คงอยู่ ดังจะเห็นได้จากประเพณีไหว้สาป๋าระมี เตียวขึ้นดอยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อน้อมลำรึกถึงครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
 
, อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่