หาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน

  
    หลายหน่วยงานของภาครัฐร่วมหาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาคม ตันตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วม เกี่ยวกับการข้อใช้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยในเขตชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลำปางและลำพูน ตามโครงการวิจัยจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะที่ 3 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสัมมนาเช่น กรมธนารักษ์ กรมศิลปากร การรถไฟแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาและกรมเจ้าท่า เป็นต้น
นายยืนยง ทัศนศรี รักษาการรองอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า แนวทางของการดำเนินงานครั้งนี้เพื่อประสานความเข้าใจในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินกรรมสิทธิ์ของรัฐ นำไปพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจน
รักษาการรองอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวด้วยว่า ในปี 2548 ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้ทำการจัดสรรที่ดินทำกินและอยู่อาศัยในพื้นที่ กิ่งอำเภอดอยหล่อ ซึ่งเป็นที่ดินคืนจากกองบัญชาการทหารสูงสุดประมาณ 3-4 พันไร่ ให้แก่ผู้ที่ลงทะเบียนคนจนไปแล้วพันกว่าราย ส่วนกลุ่มที่บุกรุกที่ดินราชพัสดุอยู่ก็จะนำมาเข้าระบบให้เช่าระยะยาวในอัตราผ่อนปรนและยกเว้นค่าธรรมเนียม นอกจากนั้นยังได้ทำข้อตกลงกับสถาบันการเงินหลายแห่ง ทั้งของรัฐเอกชน เพื่อให้การสนับสนุนสินเชื่อในการลงทุนตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนแก่ผู้เช่าเหล่านั้นอีกด้วย
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม