สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  
     สมเด็จพระราชาธิบดีเลทซีที่ 3 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรเลโซโท และสมเด็จพระราชินีมาเซเนท โมฮาโต เซอาโซ เสด็จพระราชดำเนินที่หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภริยา นำเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนถวายการต้อนรับ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโททรงให้ความสนพระทัยงานไม้แกะสลักอย่างมาก แวะทอดพระเนตรร้านค้าต่าง ๆ แทบทุกร้าน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าได้ถวายสินค้าและของที่ระลึกจำนวนมาก ในการนี้ได้เสด็จประทับบนรถไฟฟ้าเยี่ยมชมบ้านสองฝั่งคลอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก หมู่บ้าน OTOP นำร่องของประเทศไทย ซึ่งแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ทั้งสองพระองค์ยังสรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่ไปรอรับเสด็จทั้งสองข้างทางอย่างไม่ถือพระองค์ หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปบ้าน 100 อัน 1000 อย่าง อำเภอหางดง และเสวยพระกระยาหารกลางวันที่ร้านอาหารบ้านสวนผัก
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง