แม่โจ้โพลล์สำรวจพบเยาวชนส่วนใหญ่จะเริ่มตั้งแต่วันแม่ปีนี้ เป็นคนดีของแม่ ตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดและช่วยแบ่งเบาภาระของแม่

  
     เยาวชน ร้อยละ 67.7 บอกว่าวันแม่ปีนี้ จะเป็นคนดีของแม่ ตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดและช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ และร้อยละ 41.5 อยากให้แม่ มีความเข้าใจลูกและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกในเรื่องต่างๆ
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร โดยแม่โจ้โพลล์ สำรวจความคิดเห็นของเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 1,234 ราย ต่อความคิดเห็น เรื่อง “ลูก คิดอย่างไร...ต่อบทบาท แม่ในปัจจุบัน” สรุปผลดังนี้ เยาวชน ร้อยละ 50.9 เห็นว่า วันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทำให้ลูกได้แสดงความรักที่มีต่อแม่ รองลงมา ร้อยละ 24.9 คือ เป็นวันที่ทำให้เราได้ทราบถึงความสำคัญของแม่ ได้ระลึกถึงบุญคุณของแม่มากยิ่งขึ้น อื่นๆ ร้อยละ 24.2 ได้แก่ เป็นวันครอบครัวที่จะได้อยู่กันพร้อมหน้า เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อสอบถามถึงสิ่งที่ต้องการทำเพื่อแม่ในวันแม่ ปีนี้ คือ ร้อยละ 67.7 บอกว่าจะเป็นคนดีของแม่ ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและแบ่งเบาภาระของแม่ เช่น การช่วยทำงานบ้าน เป็นต้น รองลงมา ร้อยละ 17.7 มอบสิ่งของให้ เช่น การ์ด พวงมาลัย ร้อยละ 8.6 จะแสดงความรักที่มีต่อแม่ เช่น การกอดและบอกรักแม่ พาแม่ไปเที่ยว กินข้าว เป็นต้น อื่นๆ ร้อยละ 6.0 ได้แก่ การขอโทษแม่ ในสิ่งที่เคยทำไม่ดีกับแม่
จากผลการสำรวจความคิดเห็นต่อบทบาทของแม่ในปัจจุบัน พบว่า แม่ในปัจจุบันมีบทบาทเพิ่มขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยด้านที่ลูกเห็นว่าแม่มีบทบาท อันดับ 1 คือ การทำงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ร้อยละ 67.0 อันดับ 2 คือ แม่มีบทบาททางด้านสังคมมากขึ้น เช่น การเป็นผู้นำและเป็นหัวหน้าองค์กร ร้อยละ 58.1 อันดับ 3 คือ การมีส่วนร่วมทางสังคมมากขึ้น เป็นสมาชิกองค์กร ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆ ร้อยละ 56.1 อันดับ 4 คือ ด้านการดูแลเอาใจใส่ครอบครัวมากขึ้น เช่น การมีเวลาให้กับครอบครัวและอยู่กับลูกและดูแลเรื่องต่างๆ ภายในครอบครัว ร้อยละ 55.9 เมื่อสอบถามถึงความต้องการให้บทบาทของแม่เป็นอย่างไรในปัจจุบัน นั้น พบว่า เยาวชน ร้อยละ 41.5 อยากให้แม่ มีความเข้าใจลูกและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกในเรื่องต่างๆ รองลงมา ร้อยละ 20.8 อยากให้แม่มีเวลาให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น คอยดูแลเอาใจใส่ครอบครัวให้ รวมถึงอยากให้แม่พักผ่อนและไม่ทำงานหนักจนเกินไป ร้อยละ 10.9 ได้แก่ อยากให้แม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก คอยอบรมสั่งสอนเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กับลูก ร้อยละ 9.2 อยากให้แม่มีบทบาททางสังคมมากยิ่งขึ้น เช่น เป็นผู้นำหรือร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านองค์กรต่างๆ เป็นสมาชิกองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง และ ร้อยละ 17.7 เห็นว่าบทบาทและการทำหน้าที่ของแม่ในปัจจุบันดีอยู่แล้ว ไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไร
 
13 สิงหาคม 2554 , 14:40 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่