จัดการบรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เชียงใหม่ เปิดให้เข้ารับฟังฟรี

  
     ดร.แอนดรู พาวเวลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย ไบโอบิซิเนส จำกัด จัดการบรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ 18 สิงหาคม 2554 ที่โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ 2 รอบ เช้า-บ่าย เปิดให้เข้ารับฟังฟรี
โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Speaker Program) โดยวิทยากรคือ ดร.แอนดรู พาวเวลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย ไบโอบิซิเนส จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากร นักวิชาการ ตลอดจนผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในความริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขง (Lower Mekong Initiative) ซึ่งมุ่งหมายที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสาธารณูปโภค รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย สหรัฐ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในมิติที่หลากหลาย ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสหรัฐอเมริกา
การบรรยายแบ่งออกเป็น 2 รอบตามหัวข้อเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายคือ รอบเช้า 09.45 น. หัวข้อ แนวโน้มของเทคโนโลยีชีวภาพ (Trends in Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ เป็นการบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมรายการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรและการแพทย์ จากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ จำนวน 30 คน ส่วนภาคบ่าย 14.00 น.หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมีบทบาทอะไร? (Climate Change and Food Security: What is the Role of Agricultural Biotechnology) บรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยภาษาอังกฤษ มีการแปลเป็นภาษาไทยแบบสรุปความ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมรายการเป็นข้าราชการ นักพัฒนาองค์กรเอกชน นักเศรษฐศาสตร์ นักหนังสือพิมพ์ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป รวม 50 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทั้ง 2 รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 
14 สิงหาคม 2554 , 22:04 น. , อ่าน 1167  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่