วง กิ่ง ก้าน ใบ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ Lanna Award

  
     วง กิ่ง ก้าน ใบ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีล้านนาร่วมสมัย Lanna Award
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประกวดดนตรีล้านนาร่วมสมัย ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น หรือ Lanna Award ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรู้สึกรักและหวงแหน เห็นคุณค่าของดนตรีล้านนา อันเป็นศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถผสมผสานเข้ากับยุคสมัย ให้ดนตรีอยู่ในความนิยมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมจรรโลง สืบสาน ในการจัดประกวดดังกล่าวมีวงดนตรี 5 วงประกอบด้วย วงเพลิงวายุ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงเดอะระมิงค์จากวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วงดารารักษ์ไทย จากโรงเรียนดาราวิทยาลัย วง กิ่ง ก้าน ใบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และวงเอื้องหลวง ซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประกวด โดยทุกวงที่เข้าร่วมประกวดจะต้องมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น บทเพลงที่ใช้ประกวด 2 เพลง เป็นเพลงที่พัฒนาจากเพลงพื้นบ้าน และเพลงอิสระที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยจะมีเนื้อร้องหรือไม่มีก็ได้ ในการประกวดดังกล่าววงที่ชนะเลิศได้แก่วงกิ่ง ก้าน ใบ เพลง Homeland และเพลง ค่ำมั่นซึ่งแต่งเอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือวงเดอะระมิงค์ รองชนะเลิศอันดับสองได้แก่วงเพลิงวายุ นางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า การประกวดดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาตระหนักและให้ความสำคัญกับดนตรีพื้นบ้านล้านนา อันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป
สำหรับวงที่ชนะเลิศได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 20,000 บาทและ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลตามลำดับ
 
15 สิงหาคม 2554 , 18:50 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่