ซีอีโอของ เอเชีย ไบโอบิซิเนส บรรยายเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    เครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ โดย ดร.แอนดรู พาวเวลล์ ซีอีโอ ของ เอเชีย ไบโอบิซิเนส เป็นวิทยากร
โครงการเครือข่าย สวทช.ภาคเหนือ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Speaker Program) ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากรคือ ดร.แอนดรู พาวเวลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย ไบโอบิซิเนส จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากร นักวิชาการ ตลอดจนผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในความริเริ่มลุ่มแม่น้ำโขง (Lower Mekong Initiative) ซึ่งมุ่งหมายที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และสาธารณูปโภค รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย สหรัฐ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งในมิติที่หลากหลาย ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสหรัฐอเมริกา
การบรรยายแบ่งออกเป็น 2 รอบตามหัวข้อเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมายคือ รอบเช้า 09.45 น. หัวข้อ แนวโน้มของเทคโนโลยีชีวภาพ (Trends in Biotechnology) เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการแพทย์ เป็นการบรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตรและการแพทย์ จากสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ จำนวน 30 คน ส่วนภาคบ่าย 14.00 น.หัวข้อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมีบทบาทอะไร? (Climate Change and Food Security: What is the Role of Agricultural Biotechnology) บรรยายและสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยภาษาอังกฤษ มีการแปลเป็นภาษาไทยแบบสรุปความ สำหรับข้าราชการ นักพัฒนาองค์กรเอกชน นักเศรษฐศาสตร์ นักหนังสือพิมพ์ นักธุรกิจ และประชาชนทั่วไป รวม 50 คน
 
18 สิงหาคม 2554 , 23:20 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่