5 มหาวิทยาลัยในไทย เยอรมันและเวียดนามจับมือดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแนวทางพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

  
     5 มหาวิทยาลัยในไทย เยอรมันและเวียดนามจับมือดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแนวทางพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนระยะ 10 ปี สร้างความสมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน บทสังเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากผลการวิจัยภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมัน ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสาวชูศรี กี่ดำรงกูล ผู้อำนวยการภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยภารกิจการต่างประเทศได้อนุมัติทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือไทย-เยอรมัน เพื่อสนับสนุนคณาจารย์และนักวิจัยจาก 5 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนลียราชมงคลล้านนาลำปางและมหาวิทยาลัยศิลปากร) ร่วมดำเนินการวิจัยกับมหาวิทยาลัยโฮเฮนฮายม์ เยอรมันนี และสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามอีก 3 แห่ง เพื่อวิจัยโครงการการใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อศึกษาวิจัยและทดสอบแนวทางพัฒนาพื้นที่สูงอย่างได้สมดุล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน จึงได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลยุทธ์การปรับตัวการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจากพื้นที่สูงภายใต้เงื่อนไขสภาวะโลกร้อนและนโยบายการเปิดเขตการค้าเสรี กลยุทธ์การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและบทบาทขององค์กรส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดการทรัพยากรเชิงลุ่มน้ำและกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์เชิงลุ่มน้ำในการพัฒนาการเกษตร การตลาด สังคมและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปรับตัวของประชาชนบนพื้นที่สูงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยพบว่างานวิจัยได้สร้างประโยชน์ต่อพื้นที่สูงอย่างแท้จริง มีการนำไปถ่ายทอดใช้อย่างแพร่หลายในขณะนี้ในพื้นที่สูงของ 3 ประเทศสำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเหนือ
สำหรับโมเดลที่ใช้แล้วประสบความสำเร็จในขณะนี้ใช้ในพื้นที่สูงในอาฟริกา โดยประเทศไทยได้ประยุกต์ใช้ในพื้นที่สูง เน้นด้านพืช รูปแบบการรักษาสภาพแวดล้อม ดิน เศรษฐกิจและชุมชน โครงการดังกล่าวดำเนินการสิ้นสุดในปีหน้า ผลงานวิจัยได้ถูกนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนแล้วนับเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง
 
19 สิงหาคม 2554 , 15:05 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่