สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง

  
    กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ในขณะที่อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ชี้ว่า งานด้านสหกรณ์ในพื้นที่ดังกล่าวมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ที่ผ่านมาหน่วยงานราชการไม่ได้นำเอาจุดแข็งมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
นายบุญมี จันทรวงศ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง นโยบายการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ในการสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า ที่ผ่านมาทางราชการเข้าไปสนับสนุนการดำเนินงานด้านสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีปัญหาอุปสรรคหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเพราะสมาชิกส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา หรือเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจในงานด้านสหกรณ์ของกลุ่มสมาชิก อย่างไรก็ตาม พื้นที่ดังกล่าวมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน แต่ที่ผ่านมาทางราชการมักนำเอาจุดอ่อนมาพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้งานไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ซึ่งต่อไปต้องปรับเปลี่ยนมาใช้จุดแข็งให้เป็นจึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุด
สำหรับการสัมมนาครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงและภาคเอกชนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมสัมมนา 180 คน
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม