ม.แม่โจ้ประชุมสรุปผลการพิจารณาแนวทางการจัดประเพณีรับน้อง

  
     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ข้อสรุปแนวทางการจัดประเพณีรับน้องใหม่ จากผลการประชุมร่วมกัน 3 ฝ่ายในการร่วมกันพิจารณา
จากการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้จำนวนหนึ่งจัดการชุมนุมเนื่องจากไม่พอใจผู้บริหารกรณีการเปลี่ยนแปลงประเพณีรับน้องใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้ตั้งคณะทำงาน “ไตรภาคี” ซึ่งมีตัวแทนจากสามฝ่ายได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศิษย์เก่า และนักศึกษา เพื่อหาข้อสรุปภายใต้หัวข้อ การประชุมปรับปรุงประเพณีการรับน้องใหม่ โดย ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เข้าร่วมประชุม มีนายอนุกูล ฟองมูล นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม ศิษย์เก่าอาวุโส และผู้นำนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 น. ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
ที่ประชุมสรุปผลร่วมกันว่า ทุกฝ่ายจะประสานความร่วมมือให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนเหตุการณ์ในการชุมนุมนั้น ผู้นำนักศึกษากล่าวว่ารู้สึกเสียใจที่ทำให้มหาวิทยาลัยเสื่อมเสียชื่อเสียง พร้อมยอมรับผิดในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยอมรับในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสัมพันธ์น้องพี่ ตามข้อสรุปสอดคล้องกับสมาคมศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัยด้วยดี เพื่อดำรงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้คงความศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้สืบไป
ทางด้าน ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้กล่าวภายหลังรับทราบสรุปผลการประชุมว่า ขอให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและยึดองค์กรเป็นหลัก พร้อมได้มีการเปิดสายตรงอธิการบดี “ทุกคำถามต้องมีคำตอบ” เป็นการเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นจากทุกฝ่าย และเห็นว่าข้อสรุปการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการสร้างสัมพันธ์น้องพี่ เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณค่าที่จะยังคงรูปแบบเดิมต่อไป เพียงแต่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นความเหมาะสมทั้งด้านศีลธรรมและกฎหมาย โดยเฉพาะต้องปลอดจากอบายมุข ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ
 
20 สิงหาคม 2554 , 22:41 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่