ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนไทยไร้พุง

  
    ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ คนไทยไร้พุง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนประจำปี 2554 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายแพทย์ประดิษฐ์ วินิจจะกูล รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ คนไทยไร้พุง ภาคเหนือตอนบนประจำปี 2554 ซึ่งศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง 22-23 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการเกิน โรคอ้วน และกลุ่มโรค Metabolic Syndrome นำเสนอรูปแบบและนวัตกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายของประชาชนให้เป็นวิถีชีวิตของชุมชน นำเสนอรูปแบบหมู่บ้านลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค เชิงบูรณาการ ภายใต้แนวคิดหมู่บ้านอนามัย และเพื่อนำเสนอรูปแบบองค์กรไร้พุงต้นแบบ นอกจากนั้น ยังเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่ดำเนินงานเป็นผลสำเร็จประจำปี 2554 ด้านคนไทยไร้พุงดีเด่น คลินิกคนไทยไร้พุงดีเด่น โรงพยาบาลชุมชนที่ดำเนินงานคลินิกคนไทยไร้พุงดีเด่น องค์กรคนไทยไร้พุง ร้านอาหารเมนูชูสุขภาพสำหรับคนไทยไร้พุง รวมทั้งการนำเสนอผลงานทางวิชาการและการจัดนิทรรศการคนไทยไร้พุงแบบบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปราย การถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานวิชาการและนวัตกรรมคนไทยไร้พุง และการจัดนิทรรศการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานคนไทยไร้พุงแบบบูรณาการสำหรับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน และคลินิกคนไทยไร้พุง เพื่อขยายผลให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตามบริบทของชุมชนต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุมมาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและภาคีเครือข่าย รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 150 คน
 
22 สิงหาคม 2554 , 23:29 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่