โล่ประกาศเกียรติคุณแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บริหารโครงการพัฒนาระบบโลจิสติได้ผลอย่างดียิ่ง

  
     คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่บริหารโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้ผลอย่างดียิ่ง
นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS ที่ได้อุทิศตนในการบริหารจัดการโครงการให้บรรลุผลสำเร็จจนเป็นผลงานอย่างดียิ่งสำหรับการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งนายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในการทำงานได้ร่วมกับภาคราชการและเอกชน และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัด ทั้งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สำหรับระบบโลจิสติกส์ได้เตรียมความพร้อมบุคลากร นำระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย เพิ่มขีดความสามารถเพื่อให้แข่งขันได้ ทั้งกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมผู้ประกอบการรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
เร็ว ๆ นี้ ตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการด่านชายแดนปาร์ดังเบซาร์ เกี่ยวกับวิธีการขนถ่ายสินค้าและการจัดการภาษี โดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ภาคเหนือ นอกจากนั้นยังได้ว่าจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้วางระบบซอฟแวร์ ปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการ มีการพัฒนาเครือข่าย การอบรมเตรียมความพร้อมบุคลากร และจัดทำฐานข้อมูลต่าง ๆ ล่าสุดได้มีการเปิด NEC Shop หรือศูนย์รวบรวมและแสดงสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ตด้วย
 
23 สิงหาคม 2554 , 12:38 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่