ในหลวงพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุนกเตนที่จังหวัดเชียงใหม่ 1500 ครัวเรือน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนนกเตน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป โดยมีนายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการมูลนิธิ นำสิ่งของพระราชทานมามอบ ทั้งหมด 4 พันครอบครัว คิดเป็นมูลค่าสิ่งของสงเคราะห์ทั้งสิ้นกว่า 2 ล้าน 8 แสนบาท
ช่วงสามเดือนที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอสันกำแพง มีอุทกภัยในพื้นที่ 3 ครั้ง ครั้งแรก 14-15 กรกฎาคม สร้างความเสียหาย 7 ตำบล ประชาชนกว่า 75,000 คน กว่า 31,000 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่31 ตุลาคมถึง 2 สิงหาคม เกิดอุทกภัยใน 10 ตำบล 100 หมู่บ้านประชาชนประสบภัยกว่า 74,000 คน กว่า 31,000 ครัวเรือน ครั้งที่สาม 17-20 สิงหาคมในพื้นที่ 9 ตำบล 51 หมู่บ้าน กว่า 74,000 คน กว่า 30,000 ครัวเรือนได้รับความเสียหาย ที่ผ่านมาจังหวัดและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว สำหรับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อำเภอสันกำแพง ที่ข่วงสันกำแพง จำนวน 1000 ครอบครัว และที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่อีก 500 ครอบครัว นอกจากนั้นจะนำไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดเชียงราย
 
25 สิงหาคม 2554 , 14:02 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่