.

รายการ "ผู้ว่าพบประชาชน" โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
 
ทาง FM 93.25 MHz.
ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.10-10.00 น.

   
 รายการ "ยิ้มรับตะวัน" โดยคุณพธู แท่นนิล
ทาง FM 98 MHz.วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 - 09.00 น.
 
รายการ
" แวดเวียงเชียงใหม่" โดยคุณวรวิทย์ แสนไชย
ทาง FM 93.25 MHz.วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.00 น.
   
 รายการ " วันนี้ที่เชียงใหม่" โดยคุณ มัณทนา อาษากิจ
ทาง AM 639 KHz.วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.10 -10.00 น.

 
 
รายการ " รอบเวียงเชียงใหม" โดยและคุณวีระอนงค์ ดวงทิพย์ ทาง FM 93.25 MHz
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.10-18.00 น

 
 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294