ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาการสำรวจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสำเร็จของการผลิตลำไยนอกฤดี ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2550
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/07/2550
 • หมดเขต    01/08/2550
 • อ่าน   840
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294