ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประชาพิจารย์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
 •     สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประชาพิจารย์(ร่าง)รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยส่งข้อทักท้วงหรือข้อเสนอแนะได้ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562 หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 1493
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 วิทยาลัยอาชีวเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2562
 • หมดเขต    15/03/2562
 • อ่าน   72
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294