ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเดียว บ้านแม่ขนิลใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดท่อลอดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามรูปแบบแปลนตำบลน้ำแพร่พัฒนา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดท่อเดียว บ้านแม่ขนิลใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำแพร่ ขนาดท่อลอดกว้าง 4.00 เมตร สูง 2.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามรูปแบบแปลนตำบลน้ำแพร่พัฒนา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและต้องลงทะเบียนเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30น ถึง 16.30 น ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5329 6600
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/03/2562
 • หมดเขต    18/03/2562
 • อ่าน   46
 • ผู้ส่ง   เจษฎาภรณ์ เชอมือ
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294