สรุปสาระสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2551
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
       
สวท.เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณภารกิจพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2551 จำนวน 508,800.- บาท
โดยแยกเป็นหมวดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ดังนี้
หมวดค่าเช่าบ้าน
59,400 บาท
 
หมวดค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
94,900 บาท
 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
301,500 บาท
 
หมวดค่าสาธารณูปโภค
53,000 บาท
 
รวมได้รับงบประมาณทั้งสิ้น
508,800 บาท
 
       
โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการในปีงบประมาณ 2551      
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่      
       
งบประมาณจากกรมประชาสัมพันธ์      
1. โครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า
100,000 บาท
 
2. โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันเอดส์
73,500 บาท
 
3. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
93,000 บาท
 

- ผลิตรายการ จำนวน 2 ครั้ง

3,000 บาท
   

- จัดประกวดบทเพลงคำเมืองเฉลิมพระเกียรติ 1 ครั้ง

30,000 บาท
   

- จัดเวทีชาวบ้านตามรอยเท้าพ่อ

60,000 บาท
   
4. โครงการประชาสัมพันธ์วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2551  
1,000 บาท
 
5. โครงการประชาสัมพันธ์เครือข่ายวิทยุเพื่อความปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่ 51  
34,875 บาท
 
6. โครงการมีส่วนร่วมการพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่น  
50,000 บาท
 
7. โครงการประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา  
20,000 บาท
 
8. โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.  
37,000 บาท
 
9. โครงการประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ส.ว.  
12,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
 
421,375 บาท
 
       
งบประมาณจากสำนักงาน ป.ป.ส.      
1. โครงการศึกษาผลกระทบต่อประชาชนที่มีปัญหาการปลูกฝิ่นซ้ำซาก  
300,000 บาท
 
2. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ของ สนง.กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
20,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
 
320,000 บาท
 
       
งบประมาณจากศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่      
1. โครงการเวทีสัญจรชนเผ่าสัญจรร่วมต่อต้านยาเสพติด  
30,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
 
30,000 บาท
 
       
งบประมาณจากกรมบังคับคดี      
1. โครงการประชาสัมพันธ์บังคับคดี  
6,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
 
6,000 บาท
 
       
งบประมาณจากกรมการจัดหางาน      
1. โครงการประชาสัมพันธ์จัดระบบแรงงานต่างด้าว  
7,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
 
7,000 บาท
 
     
งบประมาณจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่      
1. โครงการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.เชียงใหม่  
30,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
 
30,000 บาท
 
       
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เชียงใหม่      
1. โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.  
30,000 บาท
 
2. โครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ว.  
30,000 บาท
 
รวมทั้งสิ้น
 
60,000 บาท
 
       
รวมงบประมาณที่ได้รับในการจัดทำโครงการประจำปี 2551      
เป็นเงินทั้งสิ้น 874,375.00 บาท