การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2551


ระดับขั้นของความสำเร็จ กำหนดให้อยู่ในระดับขั้นตอนที่ 5 ซึ่งหน่วยงานจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.-


ขั้นตอนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- จัดสถานที่ / จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ
- มีป้ายแสดงสถานที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่ เข้าใจง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2 จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 ดังนี้
- มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
- มีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้บริการไว้อย่างชัดเจน สามารถสืบค้นได้อย่าง สะดวกรวดเร็ว

ขั้นตอนที่ 3 บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการดำเนินการดังนี้
- มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารไว้เป็นการเฉพาะ
- ผู้บริหารของส่วนราชการให้ความสำคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น
- จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)

ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ดังนี้
- จัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร
- จัดกิจกรรม / มีการดำเนินการตามมาตรการ / วิธีการในการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการเป็นผู้บริการข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรในส่วนราชการสม่ำเสมอ
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิในการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 5 ช่องทางโดย 1 ใน 5 ช่องทาง จะต้องเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอินเล็กทรอนิกส์
- รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ และมีการนำความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการบริหารจัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร


ขั้นตอนที่ 5 นำข้อมูลประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว เผยแพร่บนเว๊ปไซด์ของส่วนราชการ
- จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ
- จัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว๊ปไซด์ของส่วนราชการ ทุกเดือน