ภาพถ่ายการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ประจำปี  2551