โครงสร้างฝ่ายบริหาร
กล่องข้อความ: นางจินตนา  สิงห์สุรเมธ
ผู้อำนวยการ
กล่องข้อความ: นางสุดา  ดูงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
กล่องข้อความ: น.ส.เพ็ญพร สุตาคำ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
กล่องข้อความ: นางปัณรสี ทิพยะจันทร์
หัวหน้างานธุรการฯ
กล่องข้อความ: นายศรีนวล ธิไชยวงศ์
นักการภารโรง
กล่องข้อความ: นายพิทักษ์  นามณี
พนักงานขับรถ
กล่องข้อความ: นายปรัชญา ศิลา
นักการภารโรง
กล่องข้อความ: นายมิตร  เรือนใจ
พนักงานขับรถ
โครงสร้างฝ่ายข่าว
กล่องข้อความ: จ.ส.อ.พยนต์  ยศสุพรหม
หัวหน้าฝ่ายข่าว
กล่องข้อความ: น.ส.ธนวันต์  ชุมแสง
ผู้สื่อข่าว
โครงสร้างฝ่ายรายการ
กล่องข้อความ: นางอาภาภรณ์ นาควัชระ
หัวหน้าฝ่ายรายการ
กล่องข้อความ: น.ส.มัณฑนา อาษากิจ
เจ้าหน้าที่กระจายเสียง
กล่องข้อความ: นางพธู  แท่นนิล
ผู้ประกาศ
กล่องข้อความ: นายนิพนธ์ จ้าวเจริญพร
พนักงานกระจายเสียง (ม้ง)
กล่องข้อความ: นางเย้ง แซ่หญ้า
พนักงานกระจายเสียง (ม้ง) กล่องข้อความ: นายมานะ กาญจนาปกรณ์
พนักงานกระจายเสียง (กะเหรี่ยง)
กล่องข้อความ: น.ส.จินตนา รัตนวิชัยกุล
พนักงานกระจายเสียง (อาข่า) กล่องข้อความ: น.ส.สมศรี เยคเปาะ
พนักงานกระจายเสียง (อาข่า)
โครงสร้างฝ่ายช่างเทคนิค
กล่องข้อความ: นายปรีชา  ศิริมงคล
หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค
กล่องข้อความ: นายนิวัฒน์ ปิยะวราภรณ์
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
กล่องข้อความ: นายพิมล จิตระบือธรรม
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
กล่องข้อความ: นายเรวัตร เชาว์วาทิน
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
กล่องข้อความ: นายปรเมศร์ มโนวงค์
ช่างไฟฟ้าสื่อสาร
กล่องข้อความ: นายวีรพงษ์ แก้วบุญเรือง
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร