ข่าวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2542 และแนวทางข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2543 รับทราบรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2542 และเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 5 ข้อ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี
สาระสำคัญ
1. รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
1. การดำเนินการเรื่องร้องเรียนและอุทธรณ์ ในปี 2542 มีทั้งสิ้น 191 เรื่อง
  ร้องเรียน 113 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 80 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่อง โดยเรื่องที่ร้องเรียนส่วนใหญ่ (88%) เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไม่อำนวยความสะดวก ไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ
  อุทธรณ์ 78 เรื่อง ได้ส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 57 เรื่อง (มีคำวินิจฉัยแล้ว 38 เรื่อง ยุติเรื่อง 6 เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณา 13 เรื่อง) และอีก 21 เรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการด้านเอกสารและเตรียมข้อเท็จจริง ซึ่งมีเรื่องอุทธรณ์ที่ประชาชนสนใจอย่างมาก 3 เรื่อง ได้แก่ การเปิดเผยคะแนนและกระดาษคำตอบของนักเรียนที่สอบเข้าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลการสอบสวนของ ปปป. เกี่ยวกับการทุจริตยาและเวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุข สำเนาสัญญาซื้อขายสินเชื่อธุรกิจที่ทำขึ้นระหว่างองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) กับบริษัทโกลด์แมนซาดส์(เอเชีย) จำกัด
  2. การตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวง
  กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) การกำหนดระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา
  ระเบียบคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการว่าด้วยอำนาจ หน้าที่ วิธีพิจารณาและองค์คณะในการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  ร่างระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ…………(อยู่ระหว่างดำเนินการ) จะช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาและตัดสินใจว่าจะเปิดเผยข้อมูลหรือไม่เปิดเผยข้อมูล
  3. ด้านการสอดส่องดูแลให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา ตลอดจนการติดตามผลการปฏิบัติงาน
  กำหนดแนวทางในการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
2. ข้อเสนอของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง เร่งรัดการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมายและการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการต่อประชาชน
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ อัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมแก่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
3. ให้กรรมการผู้แทนราชการในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนโดยตำแหน่งตามกฏหมาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี
4. ให้สำนักงานนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนางานบริหารข้อมูลข่าวสารงานสารบรรณ ให้เป็นระบบและอ้างอิงทั่วถึงกันได้ทั่วประเทศ
5. ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนวางระบบการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ระดับ 7 ขึ้นไป ต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารงานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและให้พิจารณาหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกร ต้องผ่านการสอบความรู้วิชากฏหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายข้อมูลข่าวสารด้วย
รายละเอียดตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0205/ว17