Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานควบคุมโรคที่ 1จะจัดกิจกรรม
 • 29/08/2559
  159
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ชมการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  25/08/2559
  208
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ดูแลตัวเองอย่างไร ให้สูงวัยอย่างทรงพลัง"
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  23/08/2559
  202
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง "รักตัว"
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  23/08/2559
  169
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศลร่วใจก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า"
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  23/08/2559
  201
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการหาแนวการพัฒนาการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน ด้วยการประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาความเป็นไปได้ ในการบริการรูปแบบการบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
  15/08/2559
  188
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปัฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ศึกษานิเทศน์ก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 34 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
  15/08/2559
  182
 • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ กำหนดจัดเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
  15/08/2559
  178
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุม "แนวการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ"
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  15/08/2559
  135
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
  05/08/2559
  174
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดโครงการสัมมนาอุตสาหกรรมกาแฟ ด้วย Value chain หลักสูตร "เชียงใหม่เมืองกาแฟ"
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
  05/08/2559
  150
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ"
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส.
  05/08/2559
  150
 • หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ รวม 1,600,000 ตัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
  05/08/2559
  163
 • กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ(ภ.ง.ด.94) ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-40(8) แห่งประมวลราษฎากร ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สำนนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  05/08/2559
  138
 • คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักบัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาประจำปี
 • พุทธสมาคมและศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
  07/07/2559
  157
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 395/2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันประกันวินาศภัยบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  07/07/2559
  155
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ แจ้งการเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นปกติ
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
  05/07/2559
  135
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับส่วนราชการเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายนายหลวง"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  28/06/2559
  165
 • พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์ จะจัดโครงการ "เติมธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพระราชาและพระราชินี"
 • พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์
  27/06/2559
  145
 • อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559
 • อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  24/06/2559
  155
     << หน้าที่ 10/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27