Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) กำหนดจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปัฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ ศึกษานิเทศน์ก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 34 เขตพื้นที่การศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
  15/08/2559
  283
 • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ กำหนดจัดเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
  15/08/2559
  276
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุม "แนวการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ"
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
  15/08/2559
  239
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
  05/08/2559
  274
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดโครงการสัมมนาอุตสาหกรรมกาแฟ ด้วย Value chain หลักสูตร "เชียงใหม่เมืองกาแฟ"
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
  05/08/2559
  257
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส. ประชาสัมพันธ์โครงการ จัดทำ "โครงการบ้าน ธอส.เพื่อข้าราชการ"
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธอส.
  05/08/2559
  246
 • หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ รวม 1,600,000 ตัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 • สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่
  05/08/2559
  266
 • กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ(ภ.ง.ด.94) ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-40(8) แห่งประมวลราษฎากร ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สำนนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  05/08/2559
  235
 • คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักบัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาประจำปี
 • พุทธสมาคมและศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
  07/07/2559
  274
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 395/2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันประกันวินาศภัยบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  07/07/2559
  255
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ แจ้งการเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นปกติ
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
  05/07/2559
  242
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมกับส่วนราชการเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการ "คนเชียงใหม่ร่วมใจทำความดีเพื่อถวายนายหลวง"
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
  28/06/2559
  259
 • พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์ จะจัดโครงการ "เติมธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพระราชาและพระราชินี"
 • พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์
  27/06/2559
  238
 • อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559
 • อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
  24/06/2559
  250
 • คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับกรมอาเซียน กำหนดจัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษเยาวชน เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
  24/06/2559
  238
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดโครงการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพทางการศึกษา ให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา 27 เขต เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังห
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่
  24/06/2559
  237
 • ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
 • ศุนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
  17/06/2559
  282
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  17/06/2559
  249
 • กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 43เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
  17/06/2559
  254
 • สำนักงาน ก.พ. แจ้งจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
 • สำนัักงานจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  10/06/2559
  223
     << หน้าที่ 13/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30