Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา
 • สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
  04/02/2559
  98
 • สำนักงานสรรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 กำหนดการยื่นแบบแสดงรายภาษีบุุคลธรรมดา
 • สำนักงานสรรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
  04/02/2559
  94
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานฯ
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
  04/02/2559
  94
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
  04/02/2559
  92
 • วัดคุ้มวารี จังหวัดพิษณุโลกจัดทำโครงการสร้างพระพุทธรูป
 • วัดคุ้มวารี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
  04/02/2559
  89
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่ จะจัดงานวันทหารผ่านศึก
 • สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่
  01/02/2559
  102
 • กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับสัมนักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่ จะจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษจากวัสดุเหลือใชไปดัดแปลงให้เกิดประโยชน์
 • สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2559
  91
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการช่วยเหลือทหารผ่านศึกกับครอบครัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1 ในการรับสิทธิลดค่าไฟฟ้า
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2559
  99
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ขอความร่วมร่วมมือผู้ใช้ไฟฟ้าแจ้งเบาะแส
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2559
  83
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ขอเชิญชวนผู้ใช้ฟ้าชำระค่าไฟฟ้าโดยวิธีหักผ่านบัญชรธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม ที่ PEA SHOP ทุกแห่ง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  28/01/2559
  109
 • สำนักงาน ป.ป.ช.จะจัดโครงการประกวดสื่อประจำปี 2559
 • สำนักงาน ป.ป.ช.
  28/01/2559
  81
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่น 2 "
 • มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ
  28/01/2559
  93
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจักงาน "ส่งเสริมของดีตำบลสันผักหวาน และมหัศจรรย์ดินยิ้ม"
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ต.สันผักหวาน อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่
  21/01/2559
  116
 • ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  21/01/2559
  83
 • สมาคมสานสัมพันธ์ ,โรงพยาบาลสวนปรุงและภาคีเครือข่าย กำหนดจัดกิจกรรม "เดินเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14"
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  21/01/2559
  115
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กำหนดทำลายแฟ้มประวัติผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลนานเกิน 10 ปี
 • 21/01/2559
  98
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน กำหนดจัดประชุมคณะทำงานฯ
 • สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำสาละวิน
  13/01/2559
  111
 • คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงคราม กำหนดจัดสัมมนาการทำวิลแชร์ สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 6
 • คณะสัตวแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  11/01/2559
  116
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เอ.เอ็ม สเตอริโอ ความถี่ 612 กิโลเฮิรตซ์ จะจัดงานครบรอบการก่อตั้ง 51 ปี
 • สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัเชียงใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  11/01/2559
  127
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน "มหกรรมเปิดบ้านวิชาการ" วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 2559
 • สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  09/01/2559
  120
     << หน้าที่ 14/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27