Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • จัดโครงการเฝ้าระวัง น้ำทิ้ง น้ำเสีย จากอาคาร และฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  24/06/2558
  214
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก จัดให้มีการประชาคมเพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่บริเวณสุสานศรีสุดจัดตั้งสถานธนานุบาล
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  24/06/2558
  220
 • เทศบาลตำบลช้างเผือกจัดโครงการชุมชนสัญจรเพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพแก่ชุมชน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  22/06/2558
  171
 • สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร การอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีสำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ
 • สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  22/06/2558
  174
 • อำเภอด่านซ้าย กำหนดจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น
 • ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ลย ๔๒๑๒๐
  12/06/2558
  175
 • แขวงทางหลวงที่ ๒ จัดกิจกรรมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๒๑ ตอน ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  12/06/2558
  192
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ จะจัดงานพิธีไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  11/06/2558
  205
 • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร "การอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ"
 • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
  11/06/2558
  192
 • มูลนิธิพันดาราจะจัดเสวนา "ศิลปะการใช้ชีวิต จากความมีอยู่สู่การจากไปอย่างงดงาม"
 • มูลนิธิพันดารา
  11/06/2558
  179
 • สำนักบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ cat อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • สำนักบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ cat
  29/05/2558
  234
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง "พระสงฆ์สาวกศาสดา"
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๐๒ ,๓๐๑๓,๓๐๒๖
  19/05/2558
  187
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จัดโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
 • สำนักงานรเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  07/05/2558
  182
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
  07/05/2558
  195
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สาขาสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาควิชานิเทศศาตร์ จะจัดกิจกรรมการสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ไวรัลมาร์เก็ตติ้ง ทำคลิปให้ฮิตกระจาย"
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  24/04/2558
  203
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาในหัวข้อ "การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกโลก เว้ - ฮอยอัน"
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  22/04/2558
  173
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จัดพิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้กรอบแนวคิด สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  22/04/2558
  204
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุ่งเทพ มหานคร
  22/04/2558
  148
 • คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  16/04/2558
  169
 • โรงพยาบาลสันทราย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาที่ดิน และเจา้คณะตำบลหนองหาร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วนใน ๘ ชั้น และจัดกิจกรรมผ้าป่ารวมญาติมหากุศล "โรงพยาบาลช่วยผู้คน ประชาชนช่วยโรงพยาบาล"
 • โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  08/04/2558
  180
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง กำหนดเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/04/2558
  189
     << หน้าที่ 22/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27