Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ จะจัดงานพิธีไหว้ครูดนตรี - นาฏศิลป์ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘
 • โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ถนนเชียงใหม่ - ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  11/06/2558
  284
 • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตร "การอ่านและคิดวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีสำหรับผู้บริหารอย่างมืออาชีพ"
 • สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๓๙ ถนนนิมมานเหมินท์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
  11/06/2558
  278
 • มูลนิธิพันดาราจะจัดเสวนา "ศิลปะการใช้ชีวิต จากความมีอยู่สู่การจากไปอย่างงดงาม"
 • มูลนิธิพันดารา
  11/06/2558
  259
 • สำนักบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ cat อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ที่เป็นบุคคลธรรมดา
 • สำนักบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ cat
  29/05/2558
  315
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะจัดประกวดหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๙ ในหัวข้อเรื่อง "พระสงฆ์สาวกศาสดา"
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๐๒ ,๓๐๑๓,๓๐๒๖
  19/05/2558
  272
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จัดโครงการ "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"
 • สำนักงานรเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  07/05/2558
  258
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต
  07/05/2558
  266
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ สาขาสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาควิชานิเทศศาตร์ จะจัดกิจกรรมการสัมมนาหัวข้อเรื่อง "ไวรัลมาร์เก็ตติ้ง ทำคลิปให้ฮิตกระจาย"
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  24/04/2558
  281
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนาในหัวข้อ "การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน มรดกโลก เว้ - ฮอยอัน"
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  22/04/2558
  262
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ จัดพิธีลงนามตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้กรอบแนวคิด สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ อาคารอำนวยการ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  22/04/2558
  295
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิบัวหลวง จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุ่งเทพ มหานคร
  22/04/2558
  224
 • คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๘ ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  16/04/2558
  247
 • โรงพยาบาลสันทราย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาที่ดิน และเจา้คณะตำบลหนองหาร จัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วนใน ๘ ชั้น และจัดกิจกรรมผ้าป่ารวมญาติมหากุศล "โรงพยาบาลช่วยผู้คน ประชาชนช่วยโรงพยาบาล"
 • โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
  08/04/2558
  253
 • แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ กรมทางหลวง กำหนดเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘
 • สำนักงานแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/04/2558
  269
 • คณะกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ จะดำเนินการสรรหา ตามหน้าที่หน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐
 • สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  07/04/2558
  286
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมทบทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  07/04/2558
  283
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ "การแข่งขันยุทธกีฬา BB Gun เพื่อการกุศล แก่ผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  03/04/2558
  301
 • วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จะเคลื่อยย้ายองค์พระพุทธมหาจักรพรรดิต้นแบบ มาประกอบพิธี ณ พุทสถานจังหวัดเชียงใหม่
 • วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ตำบลเชิงดอย เขต ๑ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
  31/03/2558
  289
 • ชมรมภาษาอังกฤษ คณะมนุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษ เรื่อง As We Hope Uoy like It
 • ชมรมภาษาอังกฤษ คณะมนุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  31/03/2558
  290
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๖๑ รูป ๖๑ วัน เนื่อในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
  31/03/2558
  272
     << หน้าที่ 25/30 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30