Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าว
หน่วยงาน
วันที่ประกาศ
อ่าน
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญและพิธีเปิดอาคารสนามกีฬาของเทศบาลตำบลสันผักหวาน ประกอบด้วยอาคารอำนวยการ สนามฟุตบอลมาตรฐาน สนามเปตอง สนามวอลเลย์บอล และศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนตำบลสันผักหวาน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงจะทำพิธี
 • เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
  24/12/2557
  263
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก จะจัดกิจกรรมทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดความระเบียบเรียบร้อยถนน ภายในเขตเทศบาล เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้สะอาด น่าอยู่ โดยกำหนดพิธีโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ในวันที่ ๒๓ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓. ๐๐ - ๑๖.๐๐ น. จึงขอเชิญชวน
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก เชียงใหม่
  24/12/2557
  234
 • ด้วยทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน จึงประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ค
 • สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  24/12/2557
  250
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและเตือนภัย สภาวะอากาศหนาวและลมแรง ในช่วงวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 มรสุมจากประเทศจีนพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยภาคเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นมีลมแรง
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง
  19/12/2557
  232
 • มูลนิธิโครงการหลวง จัดงานโครงการหลวง 2557 เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรบนพื้นที่สูงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เผยแพร่ผลงานวิชาการทั้งผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆและการท่องเที่ยวของโครงการหลวง รวมทั้ง อาหารจากผลิตผลของโครงการหลวง กิจกรรมการประกวดและการแส
 • มูลนิธิโครงการหลวง
  18/12/2557
  248
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่องถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าการศึกษาอักษรมอญโบราณที่พบในเขตภาคเหนือตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 25557 เวลา 90.00-16.00 น. ณห้องประชุม พิพิธภัณฑ์สถ
 • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่
  18/12/2557
  280
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กยศ." ให้กระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยอาจปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือตามสถานที่ที่เหมาะสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  16/12/2557
  219
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศหาญาติ ด้วยนายเท่ง แซ่แต้ อายุ 104 ปี อยู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้แก่กรรมและยังไม่มีญาติมารับศพ ให้ญาติมารับศพภายในวันที 16 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ โรงพยาบาลจะจัดการฌาปนกิจศพ
 • โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
  16/12/2557
  221
 • วัดดอนจั่น ได้จัดทำพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งตรงกับวัน "ปราบดาภิเษก" เพื่อน้อมรำลึกพระมาหากรุณาธิคุณ กำหนดการ พระสงฆ์ จำนวน 16 รูป ออกบิณฑบาต ณ วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.
 • วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  15/12/2557
  307
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะทำการทำลายฟิล์ม X-Ray ของ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของผู้ป่วยที่ได้มารับบริการ ซึ่งหากผู้ป่วยมีความประสงค์จะขอรับฟิล์ม X-Ray สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการรังสี ชั้น ๒ อาคารศรีพัฒน์ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕
 • ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/12/2557
  270
 • ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการ การเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดการจัดโครงการดังต่อไปนี้ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนาย
 • ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  12/12/2557
  259
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ กรมทางหลวง ได้ทำการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนปี ๒๕๕๘ เพื่อเป็นหน่วยรับแจ้ง ตามรายละเอียดดังนี้ ๑.ศูนย์ฯ แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๐๔๙๔๒ ๒.ศูนย์ปฏิบัติการทางหลวงสันป่าตอง โทรศัพท
 • แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑ กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  12/12/2557
  301
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น เพื่อให้เด็กได้มีทักษะชีวิต ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ซึ่งสิ่งที่ยังขาดและขอรับบริจาคเป็นของรางวัลให้กับเด็ก เช่น ทุนสนับสนุนเรื่องอาหา
 • สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  09/12/2557
  268
 • จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจักงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชา
 • ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
  09/12/2557
  249
 • สำนักนายกรัฐมนตรีขอเชิญเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรตืสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ จำหน่ายเข็มละ ๓๐๐ บาท รายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓
  08/12/2557
  245
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014 @ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมแสดงหุ่นละครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จึงขอเชิญ
 • สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/12/2557
  319
 • ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง " ถอดรหัสอักขระมอญโบราณ ศิลาจารึกเวียงเถาะ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านผู้สนใจในอักษรมอญโบราณเ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  08/12/2557
  265
 • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดทำโพสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "การกู้ยืม และการชำระหนี้ กองทุน กยศ." ให้กระจายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ โดยอาจปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ หรือตามสถานที่ที่เหมาะสมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
  04/12/2557
  222
 • ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สกาวะอากาศล่วงหน้า ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุณหภูมิลดลง ๔ - ๖ องศาเซลเซียส ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐
 • ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
  03/12/2557
  264
 • ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ขอความอนุเคาระห์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลหุ่นนานาชาติ 2014@ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมการแสดงห
 • สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
  03/12/2557
  260
     << หน้าที่ 26/27 >>
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27