ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 27 เขตพื้นที่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
 •     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จัดประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 27 เขตพื้นที่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพครู โดยจะจัดสัมมนาในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป้นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ) อาคารอำนวยการกลาง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/06/2559
 • อ่าน   375
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294