ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 395/2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันประกันวินาศภัยบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 •     สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ขอแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 395/2559 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันประกันวินาศภัยบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และคำสั่ง คปภ.ที่ 2/2559 แต่งตั้งกองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ชำระบัญชีของบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน)สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศกองทุนวินาศภัย เรื่องให้เจ้าหนี้ยื่นคำทวงหนี้ของบริษัทสัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้อันเกิดจากการเอาประกันภัยกับบริษัทฯยื่นทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ในต่างจังหวัดสามารถยื่นได้ที่สำนักงาน คปภ.ภาคและสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • วันที่ประกาศ   07/07/2559
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294