ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการหาแนวการพัฒนาการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน ด้วยการประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาความเป็นไปได้ ในการบริการรูปแบบการบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน
 •     โรงพยาบาลนครพิงค์ ดำเนินการหาแนวการพัฒนาการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน ด้วยการประชาพิจารณ์ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ข้อมูล พิจารณาความเป็นไปได้ ในการบริการรูปแบบการบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังชี้แจงประชาพิจารณ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294