ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ด้วยทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน จึงประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ค
 •     ด้วยทางเทศบาลตำบลสันผักหวาน จะได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีต่างๆ เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาตำบลสันผักหวาน จึงประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้ ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ตั้งแต่มกราคม - สิ้นเดือนเมษายน ของทุกปี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการป้าย (ภ.ป.๑) ต่อเจ้าหน้าที่พร้อมใบชำระภาษีได้ ตั้งแต่มกราคม - สิ้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลสันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   24/12/2557
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294