ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เชิญชวนสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษา ๒๕๕๘
 •     เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในการนนี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อจำหน่าย โดยนำเงินรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราขสุดา เข็มที่ระลึกจำหน่ายราคา ๓๐๐ บาท จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกที่มีคุณค่าประดับไว้เป็นสิริมงคลและอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี โดยสั่งจองเข็มที่ระลึก ณ สถานที่จองดังนี้ ๑ กองกลาง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โทร.๐๒๒ ๘๒๑ ๐๐๗ หรือ ๐๒๒ ๘๒๕ ๓๗๘ ๒.สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ติดต่อสอบถามได้ที่กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐๒๒ ๒๓๒ ๒๑๖ ๓.ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • หน่วยงาน    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กทม.๑๐๓๐๐
 • วันที่ประกาศ   06/01/2558
 • อ่าน   347
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294