ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561
 •     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เกิดความเหปมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ โดยกำหนดระยะเวลาประชาพิจารณ์ จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
 • วันที่ประกาศ   05/02/2561
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294