ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ประกาศสืบหาบิดามารดาของเด็กถูกทอดทิ้ง
 •     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้รับเลี้ยงเด็กที่ถูกทอดทิ้งไว้ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘ ราย ดังนี้ ๑.เด็กหญิงละละ ไม่มีนามสกุล ถูกส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๒. เด็กชายสิทธินนท์ ไม่มีนามสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ข้อมูล ถูกส่งต่อไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงคื จังหวัเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ๓.เด็กชายศรัณย์ภัทร ไม่ทราบนามสกุล ถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ๔. เด็กหญิงไข่มุก ไม่ทราบนามสกุล ได้ถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ๕. เด็กหญิงรำพา พาลึก ได้ถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ๖. เด็กชายสิทธิพร ล้อมผล เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๓ ๗. เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทองนิ่ม เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ข้อมูลเด็กถูกทิ้งหลังคลอดไว้ที่โรงพยาบาลพิจิตร ฉะนั้น หากผู้ใดเป็นบิดามารดาของเด็ก หรือสงสัยว่าอาจจะเป็นบุตรหลายของตน ให้แจ้งให้ทราบและนำหลักฐาน ไปติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๒๑๑๖๑,๓ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ
 • หน่วยงาน    สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เลขที่ ๖๓/๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนแก้วย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/01/2558
 • อ่าน   370
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294